Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ

Μετά τις εκλογές στην προσπάθεια σωτηρίας του ταμείου των δημοσιογράφων

Η πλειοψηφία των μελών των δημοσιογράφων ψήφισε υπέρ των τροποππιήσεων του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του, μετά τις τριήμερες εκλγοές.

Επί συνολικού αριθμού μετόχων – μελών δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (10.156), αφαιρούνται σύμφωνα με το Καταστατικό όσοι απουσιάζουν στο εξωτερικό και όσοι νοσηλεύονται και η μετακίνησή τους είναι αδύνατη.

Έτσι, επί του συνολικού αριθμού μετόχων – μελών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και ανέρχεται σε 10.110, ψήφισαν 6.127, περισσότεροι του ημίσεως που απαιτείται από το Καταστατικό για το σχηματισμό απαρτίας.

Οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν ψήφους:

ΝΑΙ: πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα (5.619)
ΟΧΙ: τριακόσια πενήντα (350)
ΛΕΥΚΑ: εκατόν δεκαπέντε (115)
ΑΚΥΡΑ: σαράντα τρία (43).

«Συνεπώς, οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθ’ όσον έλαβαν αριθμό ψήφων που υπερβαίνει την απαιτούμενη εκ του Καταστατικού πλειοψηφία των ¾ των ψηφισάντων, ήτοι αριθμό μεγαλύτερο των 4.596 ψήφων» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σχετικές δημοσιεύσεις