Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσλαμβάνει τρία άτομα

Δείτε τις θέσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά τριών (3) ατόμων, δύο (2) πλήρους απασχόλησης και ένα (1) μερικής απασχόλησης με την ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών ,για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. &; Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους σε κλειστούς φακέλους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. 2311821722 κα Α.Παπαδοπούλου &; τηλ. 2311821723 κα Ζ.Χατζηαντωνίου), κατά το χρονικό διάστημα 03/11/2017 – 12/11/2017.

Σχετικές δημοσιεύσεις